Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola

I. Cele i zadania Przedszkola:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
2. Sprawowanie opieki nad dziećmi, ich zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym
rozwojem odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
3. Współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich
do nauki szkolnej.
4. Organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie co najmniej Podstaw Programowych (Program Wychowania w Przedszkolu).
5. Otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawnych oraz zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.

II. Czas pracy Przedszkola :

1. Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
2. Terminy przerw w pracy Przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta Bolesławiec
na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
3. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN podanymi w instrukcji organizacji roku szkolnego.

III. Współpraca z rodzicami i obowiązki rodziców.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną przez nich na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w drodze
do i z Przedszkola ponoszą rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.
2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola winno do niego uczęszczać regularnie.
3. Wychowankowie Przedszkola powinni być ubezpieczeni (za zgodą rodziców).
4. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w następujących przypadkach:

1) uchylania się przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka od uiszczania należnej opłaty lub nieterminowego jej opłacania,
2) jeżeli stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, uniemożliwia jego przebywanie w Przedszkolu,
3) nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej dłużej niż l miesiąc, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie poinformują Dyrektora Przedszkola o przyczynach nieobecności.

5. Rodzice zobowiązani są zawiadomić Dyrektora o chorobie zakaźnej dziecka,
a po przebytej chorobie dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość ponownego uczęszczania dziecka do Przedszkola.
6. Rodzice powinni :

1) interesować się dzieckiem poprzez ścisły kontakt z nauczycielami oddziałów,
2) uczęszczać na wszystkie zebrania, uczestniczyć w uroczystościach i okazjonalnych spotkaniach,
3) zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w kąciku
dla rodziców,
4) uiszczać regularnie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Prezydenta Miasta.

IV. Wyprawka dziecka.

1. Dziecko przychodzące do Przedszkola powinno mieć następujące rzeczy :

1) piżama (dzieci 3 i 4-1etnie,),
2) obuwie na zmianę (zdrowotne),
3) woreczek na rzeczy osobiste (z materiału),
4) strój gimnastyczny (dzieci 4,5 i 6-letnie).

2. Wszystkie rzeczy osobiste dzieci winny być oznakowane. Za zamianę rzeczy nieoznakowanych Przedszkole nie odpowiada.


PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIEC PODCZAS ICH POBYTU
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 W BOLESŁAWCU
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istnieją-cych warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spo-czywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażania poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fi-zycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” o „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.
6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 przez rodziców bądź inne osoby upo-ważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy przekazując nauczycielowi lub pomocy nauczycielskiej. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy od nauczyciela lub pomocy nauczycielskiej.
7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnio-ne przez nich (pisemne upoważnienie na drukach przedszkola powinno być złożone na początku roku szkolnego u nauczycieli poszczególnych grup, a potem przechowywane w dokumentacji placówki).
8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
9. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodzi-ców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bez-pieczeństwo są zgodne z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola”.
10. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
11. Punktualnie od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Nauczyciel po godzinie 9.00 ma obowiązek sprawdzić obecność dzieci w przedszkolu i ją odnotować w dzienniku zajęć.
12. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktyw-nie. Na nauczycielach spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.
13. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
14. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy się dzielenia nimi.
15. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie inge-rują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada na stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
16. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci sys-tematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycie z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem nagród i kar obo-wiązujących w danej grupie.
17. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
18. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci ko-rzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu zgodnie z „Procedurą organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego”
19. Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pomoc nauczyciela musi mieć świa-domość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
20. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
21. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
22. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
23. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
24. Każde wyjście nauczyciela z grupy poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść. Ponadto sporządzona jest karta wycieczki, spaceru lub wyjścia poza teren, podpisana przez dy-rektora, z dołączoną listą obecności dzieci w danym dniu.
25. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzi-ców/prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powi-nien przygotować pisemną listę dzieci , pisemną zgodę rodziców oraz sporządzić kartę wyciecz-ki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wy-mienione na liście dzieci podczas wycieczki.
26. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczki powinny być zgodne z obowiązującą w przed-szkolu „Regulaminem organizowania spacerów i wycieczek”
27. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie dopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obo-wiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
28. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmien-niczki. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypła-cić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nau-czyciela obowiązujące.
29. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinien się zająć pracownik obsługi. Nauczyciel powi-nien ograniczać swoją nieobecność do minimum.
30. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obo-wiązany powiadomić dyrektora oraz rodzica i postępować zgodnie z procedurami.
31. Procedura powypadkowa określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w przedszkolu.

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 162167