Programy

Program nr 1 Program wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka"- J. Broda, wydawnictwo WSiP
Program nr 2 "Edukacja zdrowotna"- K.Ostrowska, T.Łobosewicz, R.Falejska
Program nr 3 "Ja i moje miasto Bolesławiec"-program edukacji obywatelskiej w przedszkolu-"Edukacja obywatelska młodych Bolesławian"- J. Huterska
Program nr 4" Nie dajmy się śmieciom"- program dydaktyczno wychowawczy dla przedszkoli- B.Grabas-Jaskiewicz, E. Niziałek
Program nr 5"Bezpieczny przedszkolak"- program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, B.Owarzana, B.Zaręba<
Program nr 6 "Program adaptacyjny"- I.Hetnar, B.Bogusz
Program nr7"Kraina dzieci w Europie na bis"
Program ogólnopolski nr8 "Polsat dzieciom- Bezpieczne media dzieciom"
Program nr9 "Kreatywne przedszkolaki" B. Kozłowska

Koncepcja
funkcjonowania i rozwoju
Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6
w Bolesławcu
na lata 2014- 2019


• Podstawy opracowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 w Bolesławcu.

Żyjąc u progu XXI wieku jesteśmy świadkami wielu i to radykalnych zmian zachodzących niemal w każdej dziedzinie życia. Dla nas, nauczycieli, szczególne istotne są przeobrażenia dokonujące się we wszystkich sferach związanych z nauczaniem i wychowaniem. Coraz większe zainteresowanie budzą zagadnienia dotyczące twórczości i możliwości intelektualnych człowieka.
Na współczesnej placówce oświatowej spoczywa więc obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka. Sprostać temu może wprowadzanie niekonwencjonalnych form i metod pracy, zezwolenie dzieciom na pewną swobodę działania, dokonywanie wyborów, rozwijanie krytycznej i twórczej postawy wobec problemów i wyzwań cywilizacyjnych.

„Era ludzi inteligentnych ma
się ku końcowi.
Nadchodzi era ludzi twórczych."
E. Raudsepp

• Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola jaką przyjęłam oparta jest na:
 celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324) oraz w Statucie Przedszkola.

 współczesnych teoriach pedagogicznych
opartych na humanistycznym pojmowaniu człowieka jako jednostkę przetwarzającą informacje, myślącą i twórczą. Uczenie i nauczanie jako organizowanie warunków do integracji doświadczenia osobistego.

 ogólnym rozumieniu rozwoju placówki jako organizacji samouczącej się
i roli dyrektora jako menagera zarządzającego zasobami ludzkimi i
materialnymi

 współczesnym rozumieniu roli nauczyciela jako osoby wspierającej, wspomagającej i wyzwalającej osobisty potencjał dziecka

 przeprowadzonej diagnozie stanu aktualnego, refleksji dotyczących mocnych i słabych stron przedszkola

 osobistych zasobach i motywacji do kontynuowania działań przynoszących sukcesy placówce oraz odpowiedzialności za rozpoczęty proces działań podnoszących jej jakość.


• Źródła opracowania koncepcji
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o przeprowadzoną ewaluację wewnętrzną.


• Diagnoza aktualnego stanu przedszkola
Podsumowując realizację koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola za lata poprzednie 2006 – 2013 dokonałam diagnozy aktualnego stanu. Diagnozę przeprowadziłam na podstawie obserwacji, rozmów z nauczycielami i rodzicami oraz analizy wniosków wynikających z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.


Mocne strony przedszkola
Słabe strony przedszkola
• Pozyskanie funduszy.
• Wykwalifikowana kadra
pedagogiczna.
• Zajęcia dodatkowe.
• System WDN, w kontekście potrzeb placówki.
• Przychylność rodziców.
• Uroczystości dla rodziców.
• Promocja przedszkola w środowisku.
• Znajomość lokalnego środowiska.
• Współpraca z innymi placówkami przedszkolnymi.
• Modernizacja budynku
• Formy aktywizowania rodziców.
• Liczba szkoleń warsztatowych
w zespole nauczycielskim.
• System motywacyjny nauczycieli.
• Prawo wszystkich dzieci do wychowania przedszkolnego.
• Wzbogacanie oferty zajęć dodatkowych

Proponowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju zawiera takie kierunki działania, które rozwijałyby i poszerzały mocne strony placówki, a w miarę możliwości likwidowały słabe strony jej funkcjonowania.

Dokąd zmierzamy?

Cele rozwoju wychowanka i misja przedszkola.

„ Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa „

Mary Lou Cook
W naszej pracy stawiamy na formatowanie kreatywnej, twórczej postawy, dzięki której każdy, nie tylko dziecko, może łatwiej rozwiązywać swoje problemy. Postawy, która przejawia się w gotowości do tworzenia nowych pomysłów i wynajdowaniu oryginalnych rozwiązań i dlatego jest ona szczególnie eksponowana wśród umiejętności kształtowanych we współczesnym świecie. Ogromną rolę odgrywa tu uśpiona wśród ludzi dorosłych inteligencja kreatywna , która zawiera następujące elementy:
• Płynność – to szybkość i łatwość, z jaką człowiek potrafi „radzić sobie” z nowymi i twórczymi pomysłami.
• Elastyczność – czyli zdolność widzenia spraw i obiektów z różnych punktów widzenia, ich oceny z odmiennej, czy nawet przeciwnej perspektywy. To również umiejętność ujmowania starych poglądów i koncepcji w nowy, odmienny sposób oraz „odwracania do góry nogami” utartych i utrwalonych już pojęć i idei. Należy tu również wymienić zdolność wykorzystywania wszystkich naturalnych zmysłów do formułowania nowych tez i koncepcji.
• Oryginalność – stanowi kwintesencję wszelkiego myślenia kreatywnego, uosabia zdolność do kreowania idei i poglądów nietuzinkowych, niezwykłych czy też „ekscentrycznych” (czyli bardzo odbiegających od przyjętej normy). Chociaż zdaniem wielu ludzi takie osoby są „poza kontrolą”, to w rzeczywistości rzecz ma się zupełnie odwrotnie: oryginalność często bierze się z ogromu, względnie nadmiaru ukierunkowanej energii intelektualnej. Zwykle też osoby takie wykazują ponad-przeciętną zdolność koncentracji.
• Rozwijanie idei i pomysłów – twórczy myśliciel potrafi budować, rozwijać, wzbogacać, napełniać nową treścią, czyli opracowywać i rozwijać problemy teoretyczne i praktyczne.
Maturę można powtórzyć, przedszkola już nie . Dziecko dwa razy nie będzie miało czterech lat. Jeśli w tym momencie coś przeminie, czegoś nie zrobimy, to nie ma do tego powrotu. Na początku drogi nie stać nas na błędy .
By wychować ludzi na kreatywnych myślicieli, najlepiej uczyć ich metodami typowymi dla przedszkola – postuluje prof. Mitchel Resnick z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Stanach Zjednoczonych

• Rozwijanie kreatywności
Strategia pracy nauczyciela w urzeczywistnianiu celów koncepcji.
Rozwijanie kreatywności dziecka najlepiej rozpocząć w wieku przedszkolnym. W tym czasie bardzo ważne jest zapewnienie dziecku możliwości działania, twórczego rozwiązywania problemów i dowiadywania się nowych rzeczy. Dla przedszkolaka jest to świetna zabawa oraz rozwój kreatywności i inteligencji. Dziecko uczy się zapamiętywać i wykorzystywać swoją wiedzę, realizując stawiane przed nim zadania.
Twórcze myślenie to nie jeden proces, a kilka mechanizmów intelektualnych. Są to:
• abstrahowanie,
• kojarzenie,
• dedukcja,
• indukcja,
• posługiwanie się metaforami,
• transformacje zdobytej wiedzy.
Rozwijanie kreatywności dziecka to także uczenie go otwartości, tolerancji i kwestionowania utartych stwierdzeń. Ważne jest także wychodzenie poza schematy myślowe, świadomość tego, jak myślimy i rozwiązujemy problemy (w uświadomieniu sobie tego pomaga np. zadawanie sobie pytań i podpowiadanie sobie w czasie rozwiązywania zadania).
Pedagogika twórczości zajmuje się rozwijaniem kreatywności dziecka, czyli stymulowaniem wszystkich tych operacji. Stara się ona „dodawać” umiejętności twórcze dziecku, a „odejmować” wszelkie przeszkody w tworzeniu. Tego typu inwestycja w rozwój przedszkolaka może przyczynić się do jego rozwoju w różnych dziedzinach. Zaletą tego typu podejścia jest podmiotowe, a nie przedmiotowe, traktowanie dziecka.
Metody wspomagające rozwój kreatywności dziecka. Nauczycielki wykorzystują m.in.:
• technikę „burzy mózgów”,
• zadania zabawowo-twórcze do samodzielnego lub grupowego rozwiązywania,
• samodzielne odkrywanie wiedzy przez dziecko,
• różnorodne, nietypowe materiały i przedmioty codziennego użytku pobudzające do kreatywności,
• zadania podnoszące samoocenę dziecka,
• pracę w grupie,
• pobudzanie ciekawości dziecka.
W trakcie zajęć rozwijających kreatywność, dzieci nie są zmuszane do samodzielnego działania i wypowiadania się. Pozwala to na samodzielną decyzję o tym, kiedy włączyć się aktywnie do zabawy, oraz na uczenie się poprzez obserwację rówieśników. Wykonywane zadania mają charakter otwarty, nie ma w nich dobrych i złych odpowiedzi.
• Co daje dziecku rozwijanie kreatywności? Spodziewane efekty wdrożenia koncepcji.
Dziecko edukowane w sposób pozwalający na swobodne, kreatywne tworzenie i rozwiązywanie problemów otrzymuje więcej niż dziecko edukowane tradycyjnie. Otrzymuje ono pewność siebie i otwartość na świat i ludzi, nie ma trudności w wyrażaniu siebie i komunikowaniu się z otoczeniem. Tego typu metody uczą działania w grupie i dzielenia się pomysłami z innymi. Dzięki temu, że pobudzanie kreatywności to pozwalanie na samodzielne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów, dziecko jest bardziej samodzielne intelektualnie. Dziecko zachęcane jest także do zadawania pytań, a więc pod warunkiem, że otrzyma odpowiedź, zwiększy się także jego wiedza o świecie. Pedagogika twórczości zwraca także uwagę na rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka.

• Organizacja pracy i baza przedszkola wymagane, jako przedmiot wdrażania innowacyjnych zmian:

 aranżacja przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej samodzielnym i twórczym działaniom dziecka: dostępność i różnorodność materiałów, większa możliwość prezentacji zewnętrznych w formie wystaw, przeglądów,
 respektowanie czasu na swobodna zabawę i aktywność własną dziecka,
 możliwość wyboru przez dziecko rodzaju aktywności, poziomu trudności ofert edukacyjnych,
 współdecydowanie dziecka w zakresie organizacji przebiegu dnia pobytu
w przedszkolu,
 projektowanie edukacyjne oparte na edukacji problemowej.

• Wymagane środki finansowe do wdrożenia koncepcji.
Szanse i zagrożenia.

Rozwiązania.
 Potrzeby w zakresie wdrażania strategii w pracy z dziećmi: nie ma.
Bieżące możliwości finansowe placówki zabezpieczą wymagania
warsztatowe.

 Potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli: konieczność finansowania przez placówkę udziału nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Placówka nie posiada wystarczających środków według zgłaszanych przez nauczycielki potrzeb.
 Propozycja rozwiązania problemu:
- uzgodnienie priorytetów wśród nauczycieli zgodnie z wizją i celami
koncepcji rozwoju przedszkola,
- rezygnacja z indywidualnych szkoleń zewnętrznych na rzecz
wewnętrznego doskonalenia rady pedagogicznej z udziałem doradców
metodycznych i ekspertów.


Praca z rodzicami wychowanków.

 budowanie atmosfery zaufania: zmiana nastawienia rodziców do oczekiwań edukacyjnych wobec przedszkola: nie „rozliczanie” z ilości wiedzy, a dostrzeganie samodzielności, przedsiębiorczości i twórczych postaw dziecka,
 spotkania edukacyjne podnoszące kulturę pedagogiczną rodziców: rola i rodzaj zabawek w rękach dziecka,
 wymiana informacji o diagnozie potencjału i zainteresowań/uzdolnień dzieci.

• Praca w środowisku lokalnym.

 Wykorzystanie możliwości lokalnych do prezentacji zewnętrznych uzdolnień dzieci:
o współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną ,
o cotygodniowe nagrania telewizji Azart-Sat Programu „Wielki świat małych ludzi,
o współpraca ze Szkołą Podstawową nr 4- organizacja wspólnych przedstawień , udział w konkursach
o wymiana doświadczeń i zawieranie przyjaźni z dziećmi z przedszkola „Studanka” w Jablonne v Podjestedi
o udział dzieci w konkursach i imprezach organizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec
o współpraca z Domem Pomocy Społecznej i Domem Dziennego Pobytu- czytanie bajek przez seniorów, organizacja imprez , wystaw
i przedstawień okolicznościowych, występy dzieci
o ścisła współpraca z przedszkolami bolesławieckimi i w całej Polsce
w ramach programu „Optymistyczne przedszkole” i „Kraina dzieci w Europie”

• Ewaluacja koncepcji.

 sprawdzanie zgodności rocznych planów pracy z ideą i celami koncepcji,
dbałość o spójność wewnętrzną dokumentów,
 ocena realizacji zadań rocznego planu pracy,
 modyfikacja koncepcji w zależności od potrzeb,
 oszacowanie efektów urzeczywistniania koncepcji,
 ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację zadań określonych w strategii postępowania,
 zebranie informacji do dalszego planowania pracy i rozwoju placówki.

Ewaluacja dokonana będzie przy użyciu narzędzi zgodnie z metodologią badań pedagogicznych.

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 162178